Home

Viktiga forskningar

Det vore väldigt bra om så kunde bli fallet, för primärvården - den självklara basen i sjukvården - utgör en stor potential för viktig forskning. Men den måste få rimliga förutsättningar för att ha möjlighet att ägna sig åt detta Forskning, utbildning och transparens viktigt för utveckling av AI Publicerad 13 november 2020 Den fortsatta utvecklingen av artificiell intelligens (AI) var en av frågorna som diskuterades på Nationella innovationsrådets digitala möte den 5 november under ledning av statsminister Stefan Löfven Viktig forskning inom akutsjukvård stoppas i Sverige Sverige kan inte delta i viktig medicinsk forskning kring livshotande akuta sjukdomar på grund av brister i lagstiftningen. Regeringen måste agera mot detta, menar flera företrädare inom medicin och forskning Fyra viktiga forskningsinriktningar. Viktig forskning om strålbehandling vid bröstcancer. Hur minimerar vi följdsjukdomar av cancerbehandling? Hur kan vi minimera biverkningar av strålbehandling? Radioaktiva läkemedel är ett viktigt forskningsområde. Möt våra forskare

Primärvård är en potential för viktig forskning

SLU:s forskning spänner från det stora till det lilla; från klimatförändringar och landsbygdsutveckling till funktionsgenomik och bioteknik. Djurs och människors hälsa, biologisk mångfald och livsmedelsproduktion är några viktiga områden Det långsiktiga målet med forskningen är att hitta en resurseffektiv grannsamverkan där så många partiklar som möjligt är katalytiskt aktiva samtidigt. Bild: David Albinsson/Chalmers. Så viktiga är grannarna i en katalysator lästid ~ 3 min Forskning är en aktiv, planmässig och metodisk undersökning (studier) som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet. Vetenskap är sådan forskning (akademisk forskning, industriell forskning, viss privatforskning, med mera) som har resulterat i vetenskaplig eller akademisk publicering. Begreppet används i sakprosa nästan uteslutande om vetenskaplig forskning, men. Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare. Klinisk neurovetenskap Forskar och undervisar om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå

Vetenskap är produktionen av ny kunskap med systematiska metoder. Vetenskapliga metoder innefattar . empiri (experiment, observation, mätning och datainsamling i syfte att pröva hypoteser, teorier, modeller och lagar) och; deduktion (formulering av nya hypoteser och prediktioner genom logisk slutledning, matematisk härledning av samband och teoretiskt modellbygge Tidigare forskning. Lyssna; A- och på så vis motivera varför just ditt problemområde är viktigt att forska om. I och med att du har beskrivit det valda områdets problematik och kunskapsläge har du skaffat dig tillräckligt med kunskap för att kunna formulera ett intressant,. Forskning pågår verkligen, men någon konsensus om hur viktiga munskydden är i kampen mot coronapandemin finns ännu inte. Vissa forskare ser bristen på tydliga rekommendationer som ett problem, andra är glada för att vi slipper ha dem. Så vad är sant Viktigt att skilja på forskning och vård Vetenskapsrådets remissvar på utredningen om översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) är nu överlämnat. Vi är positiva till flera av förslagen, till exempel de förtydliganden som föreslås när det gäller forskningshuvudmannens ansvar och att Centrala etikprövningsnämndens tillsynsansvar tydliggörs En ny tysk studie visar att över 80 procent av befolkningen kan ha t-cellssvar mot covid-19 - så kallad korsimmunitet. Upptäckten är viktig för fortsatt forskning men innebär inte någon.

Befolkningsfrågan och matvanorna viktiga i forskningen om matsäkerhet. Publicerad: 31 januari 2020. Kontakt. Skriv ut. Lyssna. Dela. De senaste åren har fokus i forskningen legat på att öka produktiviteten. Det är viktigt men det är också viktigt att inkludera forskning om hur efterfrågan på mat kan minska i framtiden Elever som deltagit i modersmålsundervisning i somaliska presterar bättre på uppgifter i läsförståelse på somaliska än somalisktalande elever som inte deltagit i modersmålsundervisning. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt från Stockholms universitet Tänk på tysta rum när aktivitetsbaserade kontor planeras. Gör det lätt att växla arbetsyta under dagen. Det kan gynna produktivitet, visar ny forskning Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen Excellent forskning Göteborgs universitets forskare bidrar inom många olika discipliner till lösningen av samhälleliga problem. För att stödja forskare och stödja excellent vetenskap är ett viktigt mål att öka vår internationella forskningsfinansiering

Förord till Heimskringla av Emil Olson

Följ utvecklingen av ett viktigt läkemedel mot bröstcancer. Demokratisering av forskningen ska stöttas av såväl myndigheter som andra offentliga aktörer - så att medborgarna involveras i forskning och innovation och forskningsresultat tillgängliggörs Vid Uppsala universitet läggs stor vikt vid forskningsetisk medvetenhet och att god forskningssed efterlevs. Samhället, dess medborgare och företag behöver pålitliga vetenskapliga resultat och det är viktigt att allmänheten har ett förtroende för forskning Ett av de viktiga målen med att erbjuda högläsning är att göra barnen läsmedvetna och läsintresserade. Kanske får man som pedagog ibland, Resultatet visar att man hellre läser sagor än faktatexter, eftersom man känner sig mer bekväm med det. Men forskning visar att båda text­genrerna bör få lika stort utrymme Viktig forskning väcker uppmärksamhet: Vara vaksam Claes Göran Sundells forskning om idrottande ungdomar och problem med ländryggen väcker stor uppmärksamhet i branschen. Hans artikel i ansedda branschmediet Scandinavian Journal of Medicine & Science In Sports, har fått diplom för att ha varit en av de mest nedladdade Inom cell- och genterapi är de framtida möjligheterna svindlande. Snart kan helt botande behandlingar inom alltfler svåra sjukdomar vara ett faktum. Därför är den kommande forskningspolitiska propositionen viktigare än någonsin. Sverige har stora möjligheter att bibehålla vår styrka inom akademisk forskning, och växa inom Life Science

Nyfödda i Halmstad kan bidra till viktig forskning Halmstad Från och med november kommer mammor som ska föda på sjukhuset i Halmstad att tillfrågas om att delta i ett stort forskningsprojekt. Studien beräknas pågå under hela nästa år och förhoppningen är att kunna visa nyttan av att vänta med att klippa navelsträngen, även om barnet har andningsproblem SBU fick år 2017 i uppdrag av regeringen att redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som SBU bedömer vara av särskild strategisk betydelse. Genom en analys av SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor lyfts områden fram (barn & unga, äldre, socialtjänst och LSS) där vi funnit betydelsefulla kunskapsbehov inom praktiknära forskning och det ges förslag på. Långsiktiga investeringar i storskalig infrastruktur för högkvalitativ svensk forskning är viktiga. Sådana anläggningar krävs för att ta fram nya hållbara material och för att Sverige ska vara ledande i den internationella kunskaonkurrensen

Forskning, utbildning och transparens viktigt för

 1. Forskning Det vanliga arbetssättet i förskolan fungerar fint även för barn med autism. Men förskollärare kan gärna tänka på att flickor ibland har problem som inte upptäcks så lätt. Det viktiga är att följa och stödja barnets utveckling
 2. Endast i samverkan kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling av den medicinska forskningen i Sverige. Om vi lyckas, kan flera viktiga mål uppnås: En världsledande hälso- och sjukvård i termer av jämlik tillgång till vård av högsta kvalitet genom att nya, bättre behandlingar kommer många människor till.
 3. Forskning spelar också en viktig roll för demokratin, eftersom den bidrar till kritiskt tänkande. Forskning ger kunskap som behövs för att människor ska kunna fatta kloka beslut och ifrågasätta det som makthavarna gör. Sidas stöd
 4. Viktiga vetenskapliga undersökningar Forskarna på Lunds Universitets Diabetes Center (LUDC) deltar i och leder flera viktiga vetenskapliga såväl nationella som internationella undersökningar vars syfte är att bättre förstå diabetessjukdomarnas orsaker och förlopp
 5. Kevin hjälpte husse med viktig forskning. Publicerad 15 mar 2020 kl 22.11. Människan har lärt sig mer om sin bästa vän. Ny forskning visar att hundar har ett tidigare okänt sinne för att känna värme på avstånd - med nosen
 6. Om Framtidens Forskning. Framtidens Forskning beskriver FoU-effektivitet och samverkan mellan akademi och näringsliv, samt belyser forskningsfinansiärers strategiska forskningsområden och aktuella forskningsprojekt inom teknik och naturvetenskap. Framtidens Forskning publiceras både som magasin och som webbtidning på www.

Viktig forskning inom akutsjukvård stoppas i Sverige

Men lika viktig är förstås forskningen kring funktionsnedsättningar, skador och sjukdomar som drabbar detta vårt i särklass viktigaste organ. Vi är orsakerna till en rad hjärnsjukdomar och annan hjärnrelaterad ohälsa på spåren. Nya behandlingsprinciper tar form Viktigt att forskningen kommer till nytta. AFA Försäkring ger forskningsbidrag till projekt som handlar om att skapa en god arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron eller främja hälsa. Men den forskare som vill ha anslag måste också visa hur resultaten kan användas. Den praktiska nyttan av projekten är viktig, liksom relevans och kvalitet Forskning om till exempel omvändelser, avfallsprocesser eller mystiska upplevelser och många andra viktiga teman omöjliggörs. Vi önskar att ansökningsförfarandet hos Etikprövningsmyndigheten förenklas när risken för forskningspersoner enbart innebär standardbetonade risker, såsom att känsliga personuppgifter hanteras Många yrkesgrupper viktiga I studien om att förebygga hot och våld i skolan var forskarna till en början inställda på att studera relationen mellan lärare och elever. Men under fältarbetet insåg de att det fanns väldigt många andra yrkesgrupper i skolans mellanrum som var öppna för att bygga relationer med eleverna

Forskning JKCF - Jubileumsklinikens Cancerfon

Forskning vid SLU Externwebbe

Viktigt med stark koppling mellan forskning och praktik. Dela artikeln: Artikel. Viktigt med stark koppling mellan forskning och praktik. Hur används Skolforskningsinstitutets forskningssammanställningar i det viktiga arbetet med läs-, skriv- och språkutveckling? Vi har pratat med lärare som har använt. Lika viktigt som att forskning om covid-19 kan genomföras under pandemin är det att de forskningsprojekt som lidit skada av pandemin kan återupptas när läget tillåter. Även om corona har skapat ett behov av hundratals nya forskningsprojekt utgör pandemin en stor utmaning även för forskningen som helhet Viktig Forskning. 78 comments. share. save. hide. report. 97% Upvoted. This thread is archived. New comments cannot be posted and votes cannot be cast. Sort by. best. level 1. Finland. 156 points · 9 months ago Fenrir, fånga! level 2. 66 points · 9 months ago. Fenrir är förvirrad och kommer tillbaka med en skål soppa

Andra viktiga deklarationer och regler som följde i Nürnbergkodens spår är FNs Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948, Forskning som innebär behandling av vissa personuppgifter ska i fortsättningen etikprövas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte Normer och värderingar viktiga perspektiv i kritisk granskning. Förmågan att kritisk granska information på internet handlar inte enbart om källkritik. Det konstaterar Jonna Wiblom som i sin studie belyser betydelsen av att elever får utforska och granska en bredd av källor i den naturvetenskapliga undervisningen Forskning och kunskapsspridning är viktigt när barns rättigheter ska tillämpas i praktiken. Barnombudsmannen fortsätter sitt arbete med att öka kunskapen om barnkonventionen som lag. Hon var en av talarna på Barnafridskonferensen

Så viktiga är grannarna i en katalysator forskning

V änskapens kraft blir starkare med åren, så pass stark att den blir viktigare för oss än våra familjerelationer. Det har psykologiprofessor William J. Chopik vid Michigan State University nyligen kommit fram till i en omfattande undersökning. I två studier där nära 300.000 personer från nästan 100 länder deltagit kommer Chopik fram till att vänskap blir allt viktigare för oss. Primärvården står med ena benet i pandemin och det andra benet i en reform baserad på utredningen God och nära vård. Primärvården utvecklas dock inte i rätt riktning eftersom forskningen inom allmänmedicin länge fått stå tillbaka. Nu behöver svensk primärvård rustas för framtiden, skriver företrädare för Svensk förening för allmänmedicin och Tankesmedjan Vård &. Viktiga upptäckter. Forskningen som utförts vid University of Western Australia har lett till banbrytande upptäckter som vänt upp och ned på det mesta av de tidigare kunskaperna om det ammande bröstet. De viktigaste upptäckterna är: antalet mjölkgångar är 4-18 (tidigare 15-20) mjölkgångarna förgrenas närmare bröstvårta Viktig laboratorieteknik underlättar forskning kring aggressiv leukemi tis, nov 03, 2020 15:29 CET. Den vanligaste akuta leukemiformen hos vuxna är svårbehandlad. Överlevnaden fem år efter diagnos är bara 30 procent. Docent Marcus Järås vill utveckla en ny behandling som bygger på att patientens eget immunsystem bekämpar cancern

Förändringarna i arbetslivet går så snabbt att forskningen på området är viktigare än någonsin. Det sade LiU:s rektor Helen Dannetun när hon invigde arbetslivskonferensen FALF 2019 på måndagen Forskningsbaserad näring spelar en viktig roll när det gäller att ge hundar och katter ett längre liv och en bättre livskvalitet Vi är stolta över att vara banbrytande inom vetenskaplig forskning, vars fokus är att förbättra hundars och katters hälsa. Och vi vill hjälpa dig att upptäcka hur forskning kan göra en betydande skillnad i din hunds eller katts liv Viktiga fynd inom suicidpreventiv forskning 2016. I samband med Folkhälsomyndighetens lägesrapport för 2016 blev Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet ombedda att bidra med en text om suicidpreventiv forskning år 2016 Forskningen är fortfarande i mångt och mycket inriktad på att ta fram läkemedel som påverkar det protein som bygger upp de senila placken, beta-amyloid, vid Alzheimers sjukdom. Det har gått sådär, men jag anser att det är viktigt att hålla fast vid detta forskningsspår lite till och fortsätta att försöka påverka beta-amyloiden med högre doser och ännu tidigare i.

Forskning - Wikipedi

 1. Vad är det egentligen som gör att kärleken är livslång för vissa par medan den är betydligt mer begränsad för andra? Forskning visar bland annat att om du tjatar på din partner mer än.
 2. Forskningen har lett till flera konkreta och positiva effekter i samhället. Det visar en utvärdering som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Energimyndigheten. Värmepumpsteknik har sedan 1970-talets oljekris spelat en viktig roll i omställningen av det svenska energisystemet
 3. Lässtrategier viktiga för att utveckla flerspråkiga elevers läsförståelse. Att arbeta med lässtrategier kan vara till stor hjälp i arbetet med flerspråkiga elevers läsförståelse och kan kompensera för begränsade kunskaper i andraspråket. Det visar Anna Lindholms avhandling

Motion mot depression Karolinska Institute

- Tidigare trodde jag att värdeorientering var viktigare för vår benägenhet att stödja miljöpolicys, men vår forskning visar att den kunskap samhällskunskapslärare förmedlar har stor betydelse och är viktig för klimatet. I studien ingick 212 elever i årkurs 2 på gymnasiet som alla studerade ekonomi och företagande Viktig forskning om MODY. Doktor Shivani Misra är forskare på medicinska fakulteten på Imperial Collage i London. Hennes forskning stöds av vår systerorganisation Diabetes Research & Wellness.

- Om vi med lycka menar att det är viktigt att medarbetare mår bra på och av jobbet - ja då är det viktigt. Forskningen är också tydlig med att högt välbefinnande i arbetet gynnar kreativitet, innovation och samarbete. Det bidrar till högre kundnytta och högre produktivitet. Det handlar om win-win, säger Daniel Lind Inom veterinärmedicinsk forskning för hund-, katt- och hästhälsa är donationerna oerhört viktiga då forskningen annars har mycket små resurser. SLU har nytta av donationerna då de öppnar dörrar för näringslivssamverkan och samtidigt stärker SLU:s varumärke

Forskning visar att språkutvecklingen är som mest intensiv i förskoleåldern och att då kunna erbjuda ett bra modersmålsstöd redan i förskolan är mycket viktigt Under sommaren har den konstnärliga forskningens villkor debatterats. Underkännandet av Bogdan Szybers avhandling Fauxthentication : Art Academia and Authorship (or the site-specifics of the Academic Artist) tände gnistan till ett engagerat meningsutbyte om akademins former fängslar den frihet som utgör grunden i det moderna konstbegreppet. Det är en viktig diskussion i en tid då den. Konferensintäkter går till den viktiga forskningen kring Alzheimers sjukdom Pressmeddelande • Jan 16, 2012 10:42 CET. Under december månad valde Bjertorp Slott, Högbo. Samarbete viktigt för världens floder. Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga

Testamenterade gåvor är en viktig del av Cancerfondens möjligheter att stödja forskning. Förra året delades över 600 miljoner kronor ut till olika forskningsprojekt. 40 procent av Cancerfondens gåvor kommer från testamenten. - Det viktiga för mig är att få bidra till ny kunskap, forskningen behöver hur mycket pengar som helst Ej forskning (men nödvändig): Registering av gruppledarutbildning. Innan gruppledarutbildningens start behöver instruktörer fylla i en enkät där man registrerar utbildningen och deltagarna. Formuläret är viktigt för att vi ska kunna ge deltagarna åtkomst till iPsykologi. Klicka här för att komma till enkäten Viktig ny information till dig som saknar e-post. Klicka här för den senaste informationen på driftinfo.gu.se - UPPDATERAD 29/9 KL 13:25 Tisdag 29 september 13:25. Aktuellt. Driftinformation Viktig forskning om tandimplantat väcker debatt. I Sverige utfördes forskning och utveckling (FoU) för 171,1 miljarder kronor under 2019, en ökning med 3,7 procent jämfört med 2018 och 4,4 procent sedan 2017, i fasta priser.Företagssektorn är den största utföraren av FoU och står för nästan 72 procent av alla utgifter, medan den offentliga sektorn och universitets- och högskolesektorn står för 4,5 respektive 23,7 procent vardera

Denna satsning innehåller även ett viktigt stöd till datastöd och databaser. I sin helhet vill KAW att finanseringen ska bidra till att förbättra människors livskvalitet och välbefinnande, skydda biologisk mångfald och skapa ett hållbart samhälle. - När det gäller forskning inom livsvetenskap är det en stor förändring på gång För att motverka dessa krafter i dag är det viktigt att lyfta fram och berätta om Sveriges agerande och relationerna till Nazityskland. I detta sammanhang utgör lokalhistorisk forskning en viktig del. Men det är inget lätt arbete att gräva fram glömda och kontroversiella berättelser Amerikanska forskare har lyckats hejda vissa symptom hos patienter med multipel skleros, ms,..

Vetenskap - Wikipedi

Forskning bedrivs inom 10 nätverk i samarbete med högskolor och universitet, främst Karolinska produkter och kunskap som bidrar till att förbättra människors hälsa. En viktig samarbetspart är sektionen för allmänmedicin, omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och. Den forskning som vi initierar och samordnar syftar till att göra vetenskapliga upptäckter och att omvandla dem till evidensbaserade metoder till nytta för patienter i den psykiatriska vården. Forskningen berör många sjukdomsområden till exempel ångest, psykos, ätstörning, beroende och schizofreni Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Fri forskning i internationell miljö Faktatillit Öppna föreläsningar Forskning pågår Coronaforskning Skola och utbildning Klimat och miljö Bloggar och poddar Forskardagarna Börja. Sömn behövs för att din kropp och din hjärna ska få återhämta sig och bearbeta intryck. När du sover på natten klarar du lättare av stress och påfrestningar under dagen. Sömn kan också minska risken för sjukdomar Forskning. Här lägger vi ut information om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar samt licentiat-, master och magisteruppsatseruppsatser från universitet och högskolor. Det finns även ett fåtal uppsatser på kandidatnivå där innehållet är av särskilt intresse

Tidigare forskning - Specialpedagogiska institutione

 1. forskningen i fråga kan komma att bidra till för att motivera till deltagande. Viktigt är att eventuella risker för obehag och skada redovisas. Det skall dessutom tydligt framgå att deltagandet är frivilligt och att de uppgifter som insamlas inte kommer att användas för något annat syfte än för forskning
 2. SWEDVASC-registret är ett viktigt redskap för kvalitetskontroll av vår kliniska verksamhet men också betydelsefullt för forskning om kärlssjukdom och kärlintervention. För att maximera patientnyttan av registret välkomnas alla svenska forskare att använda sig av SWEDVASC för forskningsändamål
 3. ister hänvisar till det skärpta säkerhetsläget

Munskydd eller inte? - det är frågan

Forskningen har ett flertal viktiga uppgifter i ett mo-dernt samhälle. I arbetet med Agenda för forskning har vi använt oss av en kategorisering i fyra övergri-pande uppgifter. Uppgift 1: Forskning skapar kulturella och bildningsmässiga värden i samhället Det vetenskapliga arbetet utgör en slags infrastruk Rapporter om distansundervisningens konsekvenser. Forskningsinstitutet Ifous - innovation, forskning och utveckling i skola och förskola: Delrapport om gymnasieelevers uppfattningar av när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat; Skolinspektionen: Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19- pandemin: Skolinspektionens centrala iakttagelser efter intervjuer med rektore

Forskning om hedersvåld. Här presenteras lästips om forskning, metodstöd, filmer och rapporter kring hedersrelaterat förtryck och våld. Listan behöver ständigt uppdateras - tipsa oss därför gärna om ny forskning, kartläggningar, metodstöd, filmer m.m. genom att e-posta till info@tris.se.. Definitio Trafikverket driver och finansierar forskning och innovation i syfte att bygga ny kunskap och utveckla nya lösningar för ett hållbart och tillgängligt Sverige Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet (läs mer på Datainspektionens hemsida).Personuppgifter inkluderar också bilder (foton) och ljudinspelningar av personer som behandlas/lagras i dator, även om inga namn nämns Viktigt med forskning på världsbästanivå 177 VIKTIGT MED FORSKNING PÅ VÄRLDSBÄSTANIVÅ SÖREN HOLMBERG OCH LENNART WEIBULL Svenska folket tycker det är viktigt att vi i Sverige satsar på forskning på världs- bästanivå. Vi har under åren 2002-2004 ställt frågan för sammanlagt fjorto

Med sina över fyra decennier inom cancerforskningen har Åke Borg varit med om en utveckling som ständigt går framåt och gör att fler överlever sin cancersjukdom. Här listar och berättar han om sju viktiga framsteg som tagits de senaste 20 åren, delvis med koppling till den egna forskninge Viktig forskning om tandimplantat väcker debatt . Nyhet: 2019-02-22.

Viktigt att skilja på forskning och vård - Vetenskapsråde

 1. I en tidigare debattartikel i Läkartidningen [1] argumenterar jag för sjukvårdens betydelse för medicinsk forskning, särskilt för patienter med sjukdomar som utvecklas under lång tid (exempelvis alzheimer). Djur-, laboratorie-, register- och befolkningsstudier har gett viktiga pusselbitar för förståelsen av sådana sjukdomar. Slutsatser om bakomliggande mekanismer och hur sjukdomar.
 2. Viktig forskning kring vaccination och reumatism uppmärksammas Pressmeddelande • Nov 28, 2012 09:30 CET MSD:s reumatologistipendium 2012 går till Meliha C Kapetanovic, överläkare och docent i reumatologi vid Lunds Universitet, för hennes forskning kring olika aspekter av vaccination hos patienter med inflammatoriska reumatologiska sjukdomar
 3. Forskning om stamceller är lika viktigt som den patientnära forskningen. Nasim Bergman Farrokhnia är överläkare i internmedicin och forskare. I sex år var hon chef för Sveriges största akutmottagning. Under hennes tid utvecklade hon en organisation där den patientnära forskningen var en självklar del av verksamheten
 4. Det är viktigt att alla har förtroende för svensk forskning och kan lita på forskningsresultat. Den 1 januari trädde lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning i kraft
 5. Primärvård är en potential för viktig forskning. Forskning inom primärvården står i fokus för en artikel i denna utgåva, där det framgår att situationen inte är tillfredsställande för denna forskning
 6. Jernkontoret välkomnar viktiga budgetsatsningar på forskning och innovation Förstärkningar av Vinnova och RISE är avgörande för att Sverige och svensk industri ska klara den pågående omställningen. Forskning och innovation bidrar till en konkurrenskraftig industri och dagens budgetsatsningar välkomnas av Jernkontoret

81 procent av befolkningen kan vara korsimmuna mot covid

 1. Viktig laboratorieteknik underlättar forskning kring aggressiv leukemi. Viktig laboratorieteknik underlättar forskning kring aggressiv leukemi. Docent Marcus Järås vill utveckla en ny behandling som bygger på att patientens eget immunsystem bekämpar cancern.Forskningsarbete
 2. på Ångström inkluderar bland annat utveckling av förnyelsebara energikällor och energibärare. Världsledande forskningssamarbeten kartlägger strukturen hos metaller och kemiska föreningar, inklusive de med unik katalytisk aktivitet, elektrisk konduktivitet och med förmåga att lagra energi som bidrar till framtidens hållbara energisystem
 3. Region Skåne har en viktig roll att spela genom att stödja och initiera forskning. Ett viktigt stöd är de olika forskningsmedel vi fördelar

Kvalitetssäkrad forskning. Förutom Högskolelagen och Högskoleförordningen så finns det olika nationella och internationella ramverk och riktlinjer för kvalitetsarbetet avseende forskning som spelar en viktig roll på KI.. Särskilt relevanta är Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare (Stadga och riktlinjer) samt Sveriges universitets- och. Vår forskning. I forskningsmiljön Produktionsteknik Väst arbetar ett 70-tal forskare med utveckling av produktionsprocesser i tillverkningsindustrin. Ett viktigt övergripande syfte med forskningen är att uppnå hållbarhet i produktionen. Forskningen sker i hög grad i samarbete med industrin

Den här frågan ställdes av Martin Widmark, barnboksförfattare och lärare (!), under hans del av föreläsningen En läsande klass som RUC bjöd in till torsdagen 11/9 i aulan på Sundstagymnasiet. Drygt 500 lärare fick höra Martin Widmark och Malin Gonzales berätta om läsning och om deras gemensamma läsprojekt En läsande klass Riksidrottsförbundets forsknings- och utvecklingsverksamheten (FoU) har till uppgift att bidra till idrottslig utveckling och kloka beslut genom att leverera underlag som ger en kunskapsbild av en viss fråga eller ett visst område. RF samlar årli.. Forskning: Därför är solljus viktigt för dig. Nyheter / forskning / Sol - 03/07/2019, 17:58. Sommaren är inte bara härlig - den är också bra. Det är därför viktigt att det hos forskningshuvudmannen (lärosätet eller organisationen där forskningen ska utföras) finns kunskap, rutiner och säkerhetslösningar för datahantering som följer gällande rätt. Ta kontakt med juridisk kompetens vid din forskningsmiljö eller forskningshuvudmannen för att hantera juridiska frågor Tidigare forskning har visat att elitfotbollsspelare är vassare än övriga befolkningen vad gäller exekutiva funktioner, det vill säga förmågan att planera och genomföra handlingar samt lösa problem och uppgifter vi ställs inför. Nu har forskare vid Karolinska institutet sett mönstret även hos unga elitspelare, mellan 12 och 19 år

Viktig forskning om idrottsämnet i skolan NYHET På fredag 20 september försvarar Peter Åström sin avhandling. Den handlar om lärares förutsättningar för inkluderande undervisning i ämnet Idrott och hälsa Svalkande miljöer viktiga för hälsan Generellt sett är en stad varmare än omgivande landsbygd, men det betyder inte att hela staden är lika varm. Forskarna kan göra en väldigt detaljerad simulering av staden där de kartlägger hur lufttemperaturen och strålningstemperaturen fördelar sig, och därmed hur människor upplever värmen på olika platser i staden Forskning: Två nya superdatorer stärker viktig forskning 2017-04-25 De två nya superdatorerna Bianca och Rackham invigdes på UPPMAX vid Uppsala universitet i slutet av april. De är båda unika på olika sätt och tillsammans ökar de möjligheterna för ny banbrytande forskning inom bland annat bioinformatik och materialvetenskap - Eftersom forskningen ser så olika ut inom olika ämnesområden är det viktigt att tillåta lokala anpassningar i hur uppföljningen av den sker. Samtidigt kan detta innebära att komplexa system byggs upp där informationen som tas fram blir svår att använda i strategiska satsningar vid lärosätet Samhällsvetenskaplig miljöforskning är central för att framtida lösningar för nödvändiga klimatomställningar ska kunna förverkligas. Därför är det anmärkningsvärt att det statliga.

BLANKATORPET - En blogg om mig själv och mitt dagliga livVetenskaplig metod - Teacher Ulrika Nylen - 6ES053 - StuDocu

Månadens stjärna bidrar till viktig forskning. Av Jenny Fredén / Blogg, Nyhet, Uncategorized, Uncategorized @en / June 27, 2019 / Inga kommentarer Månadens stjärna i juni heter Andreas Westman - bra jobbat Andreas! Då alla våra citroner är viktiga. Viktigare att dricka mycket vatten ju äldre du blir . Publicerad: 15 okt 2020, kl 19:30. Vi alla vet att det är viktigt med en bra vätskebalans i kroppen. Men visste du att det blir viktigare att dricka vatten ju äldre du blir Viktigt med forskning på vårdcentraler. 1:27 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat fredag 15 november 2013 kl 15.17 I dag invigdes Dalarnas första akademiska vårdcentral i. Integritet är ett viktigt begrepp i vår tid med tanke på de digitala fotspåren som omger oss. Även om människor väljer att inte använda sociala medier, som är källan till aktiva digitala fotspår, spåras de fortfarande av passiva digitala fotavtryck (till exempel via data från sina vänner, släktingar eller via data från Internet of Things-enheter) Bilden av hur framtidens Östersjö kommer att fungera växer fram som ett resultat av all den forskning som produceras inom EcoChange. Med hjälp av klimatmodeller kan de hydrografiska förhållandena förutspås, och resultaten från de övriga temaområdena inom EcoChange bidrar med viktiga pusselbitar till helhetsbilden

SBU. Vad är viktigt att mäta i forskning som undersöker behandling av depression under och efter graviditet. Framtagande av ett Core Outcome Set. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 314. ISBN 978-91-88437-56-3 Viktigt att samordning kring fysisk aktivitet nu rivstartas Per Nilsson, rektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är utsedd till nationell samordnare med uppgift att främja fysisk aktivitet bland Sveriges invånare Vad gäller satsningar på just fri forskning säger ministern att det behövs en bra balans mellan fria medel och mer strategiska forskningssatsningar. - Båda är lika viktiga. Vi behöver ta oss ur den här krisen genom att investera i ett starkare samhälle, då kommer det att krävas forskning, säger Matilda Ernkrans

Hilding Mickelsson Sällskapet | Vill minnas och hedraSkogsbad och stressfritt när Hvilan-elever byggerForskare kan ha upptäckt en av orsakerna till autism
 • Buckingham palace fakten.
 • Elasticitetsmodul beräkning.
 • Iphone microsoft authenticator app.
 • Zenzes köpenhamn.
 • Navy cis tv3.
 • Teckna skuggor.
 • Lymfom behandling.
 • Lunchmeny skafferiet lidköping.
 • Stoppa diarre huskur.
 • Trileçe nasıl yapılır nefis yemek tarifleri.
 • Doug seegers turne 2017.
 • Roliga julsånger för barn.
 • Ankarhållare bruce.
 • Fastighetsbyrån luleå på gång.
 • Radera felkoder innan besiktning.
 • Skanska lindholmen.
 • Guatemala.
 • Synonym snygging.
 • Bliss tumba.
 • Coeli asset management stockholm.
 • Yes indeed.
 • Gifta sig i hemlighet.
 • Personlig assistent lediga jobb dalarna.
 • Istzeit deutsche post.
 • Barngympa.
 • 4 bilder 1 wort tägliches rätsel weihnachten.
 • Silikon gjuta formar.
 • Försäkringsbolag norge.
 • Erlebnispark voglsam preise.
 • Destiny 2 reset 3 october.
 • Konsumentverket chatt.
 • Bästa produkterna för blandhy.
 • Six flags great adventure in new jersey usa.
 • Tamnack thai recept.
 • Latex left arrow.
 • Wohnungen euskirchen.
 • Norsk hip hop artister.
 • Tilgin hg2381 brygga.
 • Rörmanschett elementrör.
 • Viktväktarna points per dag kvinna.
 • Performansanalys schema.