Home

Målbilder för god miljöhänsyn skogsstyrelsen

Samverkansgrupp för förvaltning av målbilder för god

Målbilder för god miljöhänsyn - Skogskunska

Målbilder för miljöhänsyn på G - Skog Supply

Målbilder ger bra grund för god miljöhänsyn i skogen

Målbilder för god miljöhänsyn Naturskyddsföreningens remissvar Föreningen anser att: behöver tydliggöras att för att kunna identifiera hänsynskrävande biotoper krävs främst kunskap om arter, l kommer ha för inverkan på målbilderna kopplat till mycket gamla träd Till Skogsstyrelsen Jönköpin Målbilder för god miljöhänsyn har utvecklats gemensamt inom skogssektorn. Dessa målbilder håller nu på att implementeras och Skogsstyrelsen redovisar här hur detta arbete går. A4 56 sidor 4-färg Finns endast som Pdf-fil för egen utskrif Effaråsen - en demonstrationsslinga som visar målbilder för miljöhänsyn i gammal tallskog. Effaråsen i västra Dalarna är en värdetrakt för gammal tallskog. Skogsstyrelsen, Stora Enso samt markägaren Bergvik Skog AB. Hela försöksområdet är 140 hektar stort

Målbilder för god miljöhänsyn är skogssektorns gemensamma arbete och har framtagits i bred samverkan med representanter från skogsnäringen, skogsägare, Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom området - Tillräckligt god miljöhänsyn vid avverkning är viktigt för att nå miljökvalitetsmålet levande skogar. Målbilderna ska vara ett stöd för skogsbruket när det gäller hur de ska ta ansvar utöver de krav som ställs av skogsvårdslagen, och de ska bidra till att öka takten mot målet, säger Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen tanter för Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer har medverkat i arbetsgrupperna. I denna rapport redovisas de målbilder för god miljöhänsyn som arbetsgrupperna Naturvård, Mark och vatten, Friluftsliv och rekreation samt Kulturmiljöer tagit fram Skogsbruket tar i hand för god miljöhänsyn tor, apr 07, 2016 09:52 CET. Skogssektorn har samverkat kring utveckling av målbilder för god miljöhänsyn i snart fem år. Genom ett handslag vill skogsbruket visa att man gemensamt står bakom målbilderna och tillsammans aktivt verkar för att de ska ge tydliga effekter i skogen

Målbilder för god miljöhänsyn i skogen beslutade

 1. Film om tillsyn för uthållig produktion. Film om skogsbranden i Västmanland 2014. Filmer om varierat skogsbruk. Film om miljöhänsyn. Filmer om körskador. Filmer om skogens sociala värden. Filmer om skog och klimat. Försöksportal. Skogsägarens försöksportal. Hyggesfritt. Publikationer om hyggesfritt skogsbruk. Målbilder för god.
 2. Målbilderna för god miljöhänsyn finns samlade på Skogsstyrelsens webbplats i form av faktablad, som enkelt kan läsas på mobilen eller skrivas ut för att ta med sig ut i skogen. Sista svarsdag på remissen Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn är 17 maj 2017
 3. Målbilder för god miljöhänsyn •Gemensamt framtagna i skogsbranschen •Utformade för praktiskt skogsbruk •Grund för utbildning, uppföljning och rådgivning •Sektorsansvar utöver lagen •Integreras i certifieringarna PEFC och FS

Skogsstyrelsen - Miljöhänsyn

miljöhänsyn, som Skogsstyrelsen därefter initierade, har resulterad i ökad samsyn, bland annat i form av gemensamma målbilder för hänsynstagandet. I propositionen En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (2013/14:141) lägger regeringen i kapitel 12 ett antal förslag som gemensamt syftar til Nedan finner du några klipp ur remissen Målbilder för god miljöhänsyn från Skogsstyrelsen. Lovvärt naturligtvis men ett problem uppstår när remissen, där större delen av näringen varit inblandad, hänvisar till miljömålen. Miljömål som större del av samma näring anser inte går att uppfylla Filmerna ger svar på frågor som Vad är en hänsynskrävande biotop? eller Hur tar du god hänsyn till vatten vid gallring?. Totalt finns 26 filmer med olika teman, var och en på cirka 3-5 minuter. Fler filmer med målbilder för hänsynskrävande biotoper hittar du här. Mer om målbilderna finns på Skogsstyrelsens hemsida Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse

För några år sedan blev det tydligt att Skogsstyrelsen och skogsbruket i sina uppföljningsarbeten hade olika syn på vad som ska uppnås i miljöhänsynen vid olika skogsbruksåtgärder. Därför har arbetsgrupper med alla parter inom skogsbruket, ideella organisationer och berörda myndigheter tagit fram sektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn samband med skogsbruk ska hänsyn tas till biologisk mångfald, mark och vatten, kulturmiljöer samt friluftsliv och rekreation. Skogssektorn och Skogsstyrelsen har gemensamt tagit fram målbilder för god miljöhänsyn Dialog för god miljöhänsyn. Arbetet med Målbilder för god miljöhänsyn har pågått sedan 2010, då Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket fick ett regeringsuppdrag att ta fram en kunskapsplattform om hur målen för god miljöhänsyn skulle uppnås

Målbilder för naturhänsyn - Skogskunska

Miljöhänsyn på hygget; Om hyggesfritt skogsbruk; Julgranar. 143 tips för din julgran - världens längsta lista? Julgranar och miljö; Julgranens gäster; Julgranens historia; Julgransbiologi; Julgranshandel; Julgransodling; Julgranssorter; Julgransskötsel; Julgranstrender; Svensk god granstandard; Myndigheter & organisationer; Räkna. I samband med skogsbruk ska hänsyn tas till biologisk mångfald, mark och vatten, kulturmiljöer samt friluftsliv och rekreation. Skogssektorn och Skogsstyrels.. Skogsstyrelsen 2015-09-03 4(24) Förtydligade och nya målbilder för god miljöhänsyn till friluftsliv och rekreation God miljöhänsyn till rekreation och friluftsliv vid skogliga åtgärder uppnå Nyhet och nyhet, men har nu jobbat mig igenom delar av rapporten som Skogsstyrelsen gav ut i oktober 2013. Den finns på deras hemsida för nedladdning. Målbilder för god miljöhänsyn #297248. Uvskogen - tor 06 nov 2014,. Målbilder för god miljöhänsyn - Skogskunska . Skogssektorn och Skogsstyrelsen har gemensamt tagit fram ett antal målbilder för miljöhänsyn i skogen. Här hittar du en kort film för varje målbild. 5:2 Skogsstyrelsen har tillsammans med skogssektorn kommit överens om en gemensam syn på hur man bäst tar hänsyn till miljön vid.

- Varje ny målbild gör det lättare att ta god miljöhänsyn i hela kedjan, från planering till det praktiska utförandet, säger Oskar Forsberg, Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande. Målbilderna ska vara så effektiva verktyg som möjligt i den praktiska vardagen för planerare, maskinförare och andra yrkesgrupper Skogsbruket och Skogsstyrelsen har tagit fram nya målbilder för god miljöhänsyn. De skall vara stöd för det praktiska skogsbruket ljohansyn/ Med ett symboliskt handslag i skogen yn-ar-bra/ bekräftas att skogsbruket.. Myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer har tillsammans arbetat fram målbilder för god miljöhänsyn. Nu tydliggörs vilken hänsyn som behövs vid olika skogsbruksåtgärder för att det skogspolitiska miljömålet och miljökvalitetsmålen ska nås. / Skogsstyrelsen Möten för god miljöhänsyn i Södermanlands läns skogar mån, okt 13, 2014 08:48 CET. I höst träffar Skogsstyrelsen virkesköpare och entreprenörer i Södermanlands län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn vid avverkningar

Målbilder för god miljöhänsyn - Skogfors

Målbilder för god miljöhänsyn Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder i produktionsskog. BirdLife anser att man måste bli bättre på att koppla målbilderna till de artvisa vägledningarna för fåglar för att bli bättr Här har vi samlat filmer om målbilder för hänsynskrävande biotoper framtagna i dialogprojektet för målbilder för god miljöhänsyn. Skogsföretag, myndigheter och ideella organisationer har gemensamt arbetat fram målbilderna för god miljöhänsyn i skogen

Målbilder bra grund för god miljöhänsyn i skogen - Skog Suppl

Skogssektorn har samverkat kring utveckling av målbilder för god miljöhänsyn i snart fem år. Genom ett handslag vill skogsbruket visa att man gemensamt står bakom målbilderna och tillsammans aktivt verkar för att de ska ge tydliga effekter i skogen Skogsstyrelsen ska redovisa utvecklingen i det sektorsgemensamma arbetet med målbilder för god miljöhänsyn. Av redovisningen ska framgå hur genomförandet fortlöper och resultat i form av uppmätt miljöhänsyn

Skogsstyrelsen har tillsammans med skogssektorn kommit överens om en gemensam syn på hur man bäst tar hänsyn till miljön vid avverkning. En ny rapport från Skogsstyrelsen visar nu att dessa så kallade målbilder är på god väg att bli norm i skogsbruket Skogsstyrelsen redovisar i en rapport till regeringen om att det blir allt större samsyn inom skogsbranschen för de gemensamma målbilderna för miljöhänsyn. Skogsstyrelsen konstaterade redan år 2011 att en orsak till.. Målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Skogsstyrelsens remiss om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder Yttrandet har skrivits av Tina Westlund, skogsrådgivare och samordnare för skog på Hushållningssällskapet. Sammanfattnin

Målbilder för god miljöhänsyn - LR

Målbilder för god hänsyn i skogsbruket. Inom projektet Dialog och miljöhänsyn har Skogsstyrelsen i samverkan med skogssektorn tagit fram olika målbilder för god miljöhänsyn. För sumog, eller så kallad dråg, finns det en särskild målbild framtagen: Sumogen ska lämnas orörd Möten om god miljöhänsyn i Västerbottens skogar fre, nov 07, 2014 09:05 CET. Under hösten träffar Skogsstyrelsen såväl privata skogsägare som entreprenörer och skogsbolag i Västerbottens län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn vid avverkningar Fokus på god miljöhänsyn i Örebro läns skogar tis, sep 30, 2014 09:10 CET. Med start idag och två veckor framåt ska Skogsstyrelsen träffa virkesköpare i Örebro län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn vid avverkningar För flera arter är god miljöhänsyn en förutsättning för att de ska kunna fortleva i beståndet efter avverkning. Hänsyn bör tas utifrån framtagna målbilder för god miljöhänsyn. Under det senaste decenniet uppvisas en svag men positiv utveckling när det gäller hänsyn till skyddszoner

Målbilderna för sumogdrog med naturskogskaraktär, kärr och småvatten samt strand- och svämskogar kan ge kunskap om hur skogsägare kan anpassa skötseln för att underlätta tjäderkycklingarnas födosök, säger Malin Andersson. Läs och ladda ned målbilder för god naturhänsyn i skogar med förekomst av tjäder: Äldre hällmar 5c Målbilder för god miljöhänsyn Naturvårdsverket konferenser & möten. Loading Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Svenska kraftnät, SGU och Trafikverket.. Nya målbilder för god miljöhänsyn vid slutavverkning. Vårt skogsbruk är certifierat enligt PEFC™ och FSC®. Samtidigt har vi tagit aktiv del i utvecklingen av skogsbrukets målbilder för god hänsyn. Detta har skett i samverkan med andra företag, Skogsstyrelsen och andra aktörer. Målbilderna innebär i praktien Oskar Forsberg, ordförande Samverkansgruppen för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn, Skogsstyrelsen, 0660-26 65 59 Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30 www.skogsstyrelsen.se Skogsstyrelsen, Vallgatan 8, 551 83 Jönköping, tfn 036-35 93 00, fax 036-16 61 70, e-post skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.s DEBATT. Den första uppföljningen av arbetet med gemensamma målbilder för bättre miljöhänsyn i skogen visar att stora insatser görs. Fortsätter nu skogsbrukets aktörer på den inslagna vägen kommer konkreta resultat synas i Skogsstyrelsens uppföljningar år 2020, skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist

Med mellanskog nr3 2014 by Mellanskog - IssuuSkogsbrukets påverkan på mindre vattendrag | Sveriges

är viktiga för många insekter, till exempel raggbock. Särskilt viktigt att lämna död ved på kontinuerligt solbelysta platser, i diverse zoner, på hällar och liknande. Målbilder för god miljöhänsyn Till stöd för tankar och beslut kring god miljöhänsyn kan man använda de målbilder so Målbilder finns för hänsynskrävande biotoper, mark och vatten, kulturmiljöer samt friluftsliv och rekreation. Dessa redovisas i rapporten Målbilder för god miljöhänsyn Skogsstyrelsen, Rapport 5-2013. Målbilderna kommer att vara vägledande i Skogsstyrelsens informations- oc Målbilder för god miljöhänsyn; Allt större samsyn om målbilder enligt Skogsstyrelsen; Miljöhänsyn vid slutavverkning; Mer miljöhänsyn i skogen än vad trotts; Större miljöhänsyn än väntat!! Arbetet sker löpande, målbilder förnyas och revideras för att uppnå bästa resultat. Inom kort kommer förslag på målbilder vid dikesrensning och skyddsdikning. Genomförande av hänsyn med vägledning av målbilderna ligger på skogssektorn själv, skogsägarna, skogsentreprenörerna, skogsföretagen och Skogsstyrelsen

Skogssektorns gemensamma målbilder för miljöhänsyn - YouTub

 1. gemensamma målbilder för god miljöhänsyn (Skogsstyrelsen, rapport 5-2013). Målbilderna avser miljöhänsyn vid skogliga åtgärder med fokus på den trakthyggesbrukade delen av skogslandskapet. Det är nu dags för en första revidering av dessa samt framtagning av några nya kompletterande målbilder, se bilagd arbetsplan för.
 2. Nu finns förslag till fyra nya målbilder för miljöhänsyn i skogen, bland annat om hänsyn till träd och buskar med höga naturvärden och om miljöhänsyn vid dikesrensning. - Framför allt är målbilderna för skyddsdikning och dikesrensning viktiga för att få till en avvägning mellan produktion och miljöhänsyn, säger Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare på Södra
 3. Målbilder för god miljöhänsyn. Skogssektorn och myndigheterna har gemensamt tagit fram målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder. Förväntningen är att detta arbete kommer att leda till en förbättrad miljöhänsyn. Allt fler företag uppger att de har för avsikt att följa målbilderna. Grön infrastruktur

i fokus är också Dialog om miljöhänsyn. Här har Skogsstyrelsen tillsammans med representanter från andra berörda myndigheter (däribland länsstyrelser), skogsbruket och ideella organisationer tagit fram målbilder för en god miljöhänsyn. En särskilt arbets-grupp har jobbat med att ta fram målbilder för skogssektorn Målbilder för god miljöhänsyn. Skogsstyrelsen har tillsammans med skogssektorn tagit fram målbilder för god miljöhänsyn i projektet Dialog om miljöhänsyn. Projektet har genomförts som ett resultat av regeringsuppdraget Kunskapsplattform för hållbart brukande av skog (dnr Jo2010/2969)

Implementering av målbilder för god miljöhänsyn

 1. Skogsstyrelsen Enheten för Policy och Analys 2011/3281 REMISSYTTRANDE 2013-06-07 Remiss av målbilder för god miljöhänsyn - En leverans från projektet Dialog om miljöhänsyn SAMMANFATTNING Sveaskog anser att de framtagna förslagen till målbilder och hänsyn möjliggör en förbättra
 2. Målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket tydliggör kraven på vilken hänsynsnivå vi skall uppnå för att nå de skogspolitiska målen. Sågverksföreningen SÅGAB organiserar under sommaren en stor utbildningssatsning med hjälp av Skogsstyrelsen och samlar alla skogstjänstemän hos medlemsföretagen
 3. KSLA har yttrat sig över Skogsstyrelsens förslag om nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn, Dnr 2014/2973
 4. Skip navigation Sign in. Searc

Skogsstyrelsen ska redovisa hur det gemensamma arbetet med implementering av målbilder för god miljöhänsyn fortlöper hos myndigheten, branschen och hos andra intressenter. Resultaten i form av uppmätt miljöhänsyn i skogsbruket ska redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2017 - för ett hållbart skogsbruk Läs mer om: Målbilder för god miljöhänsyn - www.skogsstyrelsen.se Hur man kan ta hänsyn till mark och vatten - www.skogskunskap.se Sveriges miljömål - www.miljomal.se Se filmen Spårlös: YouTube.com sök spårlös Kontakt Skogforsk www.skogforsk.se Skogsentreprenörerna www. Det finns sedan tidigare ett fyrtiotal målbilder för god miljöhänsyn som skogsföretag, myndigheter och olika intresseorganisationer gemensamt arbetat fram. Målbilderna talar om vilken hänsyn som skogsbruket i genomsnitt förväntas ta vid skogsbruksåtgärder och kan fungera som en handledning för att åstadkomma bra miljöhänsyn vid en avverkning eller andra åtgärder i skogen

Projektet Informationsbehov för god miljöhänsyn ska ta fasta på den andra meningen i regeringens uppdrag till Skogsstyrelsen och utreda vilka behov av data som behövs för att stödja traktplaneringen i näringen. Utredningen ska undersöka vilken typ av data som behövs och med vilken kvalitet. Vidare ska projektet Trafikverkets remissyttrande gällande Skogsstyrelsens målbilder Trafikverket har beretts möjlighet att yttra sig över Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn — nya och reviderade målbilder fir kulturmiljöer och övriga kulturhistoriska lämningar Glad påsk, önskar Skogsstyrelsen! De och många fler stöder arbetet med skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn. Välkommen in i filmskogen! Du har en ny målbildsfilm i veckan att se fram emot! Skogsstyrelsens samlade utbud av aktuella filmer Målbildsarbetet i skogen är under ständig utveckling. Syftet är att i samverkan mellan olika aktörer i skogen arbeta med utveckling och ständiga förbättringar av de målbilder för god miljöhänsyn som utvecklats inom projektet Dialog om miljöhänsyn Veckans skogsbio! Vandra, cykla, strosa, bara vara I skogen mår man bäst. Välkommen till sju minuter tips och råd om hur du kan sköta skogen för fina friluftsstunder

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss Sveaskog ställer sig bakom de nya målbilder för god miljöhänsyn för skogens rekreationsvärden, kulturstubbar och hänsyn vid terrängkörning, som lanseras i vår. Nyheter | 2016-04-12 På måndagen samlades företrädare från skogsbruket och Skogs styrelsen för att diskutera de nya målbilderna för skogens rekreationsvärden, kulturstubbar och hänsyn vid terrängkörning, som. 01. Dialogprojektets målbilder för god miljöhänsyn Mellanskog introducerar nu resultatet från Skogsstyrelsens projekt om Målbilder för god miljöhänsyn i verksamheten

Fortsatt arbete ska öka samsynen om miljöhänsyn Nu tar Skogsstyrelsen i samarbete med skogsbruket, andra myndigheter och organisationer nästa steg för att tydliggöra hur man kan ta bra miljöhänsyn i skogen. Sedan slutet av 2013 finns målbilder för god miljöhänsyn framtagna. De beskriver vilken hänsy Skogsstyrelsen, Kronoberg KursanordnareSkogsstyrelsen Beskrivning Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytt Målbilder ger bra grund för god miljöhänsyn En första uppföljning från Skogsstyrelsens måbildsarbete är nu redovisat till regeringen. Elin Sunesdotter, som sitter med i målgruppsarbetet. Skogsstyrelsen, Skåne KursanordnareSkogsstyrelsen Beskrivning Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytt

 • Soyokaze dryck.
 • Sentinelese documentary.
 • Pizza house umeå.
 • Indexnasdaq:omxs30.
 • Cejn slang.
 • Dömer inte.
 • Takräv jula.
 • Best west coast rappers.
 • Rosacea kostråd.
 • Il 8.
 • Paul klee svenska.
 • Kingsland yllefilt.
 • Veranstaltungen uelzen februar 2018.
 • Dubai eye.
 • Beemoo babysitter manual.
 • Golf sportsvan 2018 pris.
 • Flygermania.
 • Nissan maxima 3.5 turbo.
 • Guldmjölk med färsk ingefära.
 • Hay day pro top.
 • Sehr schmerzhafte geburt.
 • Al fatiha sura.
 • Veranstaltungen kreis reutlingen heute.
 • Göran rosenberg böcker.
 • Subutex 8 mg pris.
 • Uppfostra vuxen hund.
 • Hundhjälpen.
 • Bad aibling deutschland kommende veranstaltungen.
 • Översätt amerikanska till svenska.
 • Easypark large.
 • Storlek på barngrupper.
 • Vapendragerskan akademibokhandeln.
 • Gronkh lp.
 • Fiskebutik avesta.
 • Telia touchpoint problem.
 • Jennifer rostock trier.
 • 69 mhz radio sverige.
 • Gliederfigur.
 • Byta spolknapp gustavsberg.
 • Gratis i new york.
 • Dråp straff.